AKTUALITY  |  FACEBOOK  |  STAROSTA  |  KONTAKTY
      Dnes je:    30.09.2023    ||    Meniny má:    Jarolím

Oprava ciest 2018


V dňoch 18. a 19. júla 2018 v obci Temeš prebiehali práce na „Rekonštrukcii miestnych komunikácií“. Obec na tieto rekonštrukčné práce získala financie z PRV SR 2014 – 2020, opatrenia 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vo výške 59 026,61 Eur čo predstavuje 100% z celkových Oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít projektu.
Obec Temeš v marci 2015 dala vypracovať projekty na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií. Projektant Ing. Róbert Hartmann vypracoval projekty pre celú obec, ktorú rozdelil na 6 úsekov.
Úsek 01 Obecný úrad – dom č. 104 /Hrutka/
Úsek 02 Obecný úrad – dom č. 69 /Ing. Bernát/
Úsek 03 Vetva pri kultúrnom dome
Úsek 04 Vetva pri domoch 121 – 129 /Kopanica/
Úsek 05 Vetva k domu č. 88 /Ján Matieska/
Úsek 06 Vetva za Kaplnkou

Obec podávala žiadosť na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií“ do celej obce úseky 01 až 06, 11.05.2015 na Pôdohospodársku platobnú agentúru Bratislava. Prvá písomná informácia bola obci Temeš doručená 11.05.2017, kde nám z PPA v Nitre oznámili zaregistrovanie žiadosti všetkých žiadaných úsekov. Dňa 14. mája 2018 nám PPA Nitra, listom oznámila návrh Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií“ pre úseky 01 a 04. Dňa 23. mája 2018 obec Temeš podpísala „Zmluvu o poskytnutí NFP“ na rekonštrukciu úsekov 01 a 04.

Starostka obce navrhla poslancom OcZ z rezervného fondu obce Temeš realizovať úsek 05 k domu č. 88, ktorého náklady spoločnosť Strabag s.r.o., vyčíslila na 6 685,66 €. Poslanci návrh jednomyseľne podporili. Tento úsek teda realizovala obec Temeš výlučne z vlastných zdrojov.

Oľga Fakanová